Velkommen til All4U-Horses. 

All4U-Horses er en portal, der formidler køb og salg gennem annoncering på hjemmesiden All4U-Horses.dk. 

Når du besøger All4U-Horses.dk, accepterer du nedenstående vilkår.

All4U-Horses er en del af virksomheden All4Tool, Munkemarken 40, Thorning, 8620 Kjellerup, Danmark – CVR nummer: 21943274. 

Disse vilkår træder i kræft pr. 1. januar 2022 med senere justeringer.

Vi anbefaler dig at læse det hele igennem, inden du gennemfører dit køb

 1. Anvendelse af All4U-Horses.dk

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet “Betingelser”) er gældende for de ydelser, der handles af All4U-Horses (herefter kaldet “Firma”) på vores hjemmeside All4U-Horses.dk (herefter kaldet “Hjemmesiden”). Handlen går mellem kunden (herefter kaldet “Bruger”) og Firma.

Du accepterer ikke at gøre følgende:

 • overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven.
 • krænke nærværende vilkår eller vores regler for brug af Hjemmesiden.
 • være usand eller vildledende.
 • krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder.
 • distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil.
 • distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Firma eller Brugerne af Firmas interesser eller ejendom.
 • belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Hjemmesiden.
 • kopiere, ændre eller distribuere andre personers indhold.
 • benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Hjemmeside og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse.
 • sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden udtrykkeligt samtykke.
 • omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.
 1. Produkter

De produkter / dokumenter / ydelser (herefter kaldet “produkter”), der bliver solgt fra Hjemmesiden er afhængige af Brugers input, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input ikke er Firmas ansvar. Brugeren kan dog altid henvende sig til Firma og få hjælp til eventuelle rettelser / fejlindtastninger.

 1. Pris og betaling

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms for Produkter til private, men Produkter til erhvervsdrivende er eksklusiv moms. Når du køber på Hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag. Vores priser kan vi ændre fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for Produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne samt tilgang til Hjemmesiden.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort / Visa / Mastercard og MobilPay. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem, der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyr, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

 1. Levering

Når Brugeren har gennemført betaling, vil Brugerens Produkt blive offentliggjort på Hjemmesiden

 1. Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) være gældende for din indrykning af Produkter herunder annoncer og andre ydelser leveret af Firma.

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Produkter, der i henhold til Firmas regler om annoncering eller disse brugervilkår (a) er blevet fjernet fra webstedet eller (b) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte Firmas tjenesteydelser, eller (c) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Produkt vil blive indrykket/leveret af Firma inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart Firma har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Produkt.

Hvis fortrydelsesretten gælder for den tjenesteydelse Firma leverer, accepterer du, at Firma er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret. Er der tale om en annonceringsydelse, vil denne forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annonceringsperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annonceringsperiode.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil Firma refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning. For så vidt angår indrykning af betalingsannoncer på Firmas online platforme forpligter Firma sig til at vise de pågældende annoncer indtil de annoncerede varer er solgt eller ikke længere er i din besiddelse, dog aldrig længere end den aftalte og betalte annonceringsperiode. Du accepterer at Firmas tjenesteydelse herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder

 1. Rettigheder af indhold af Produktet

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af Produkt på Firmas tjenester giver du Firma og hermed koncernforbundne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Produkt, herunder data, tekst og billeder. Firma gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.

Du giver derudover Firma ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Produkt du opretter på Firmas tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker crawling (kopiering) af Firmas tjenester eller tjenester hvortil det pågældende Produkt er overført.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Produkt, herunder data, tekst og billeder, du opretter på Firmas tjenester.

 1. Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes. Brug venligst Kontakt til alle forespørgsler, så vi kan sikre os, at de behandles korrekt og omgående.

 1. Sikkerhed

Kontakt os med det samme, hvis du har mistanke om, at din e-mailadresse eller din adgangskode til Hjemmesiden er blevet misbrugt. Firma vil ikke dække noget tab i et større omfang end angivet i den danske lovgivning om visse betalingsmidler, hvis tabet er en følge af, at din e-mail og adgangskode er blevet misbrugt.

 1. Lukning af din konto/brugerprofil

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din Firma konto / brugerprofil ved at sende en meddelelse til Kontakt.

 1. Brugers ansvar for Produkt

Du indestår for, at det Produkt du opretter på Firmas tjenester, er i overensstemmelse med Firmas regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af Produkt sker manuelt eller ved brug services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som tillader Indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.

Såfremt du anmoder Firma om at foretage manuel eller automatisk oprettelse af Produkt ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før Firma anmodes om at foretage kopieringen.

Firma er berettiget til at fjerne Produkter fra Firmas tjenester uden varsel, hvis Firma vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Firma forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Produkter, der vurderes at være i strid med Firmas regler for annoncering, til skade for Firmas goodwill eller i øvrigt er upassende.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Produkter på Firmas tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på Firmas anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

Firma gennemgår ikke det Produkt du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du indvilliger i at skadesløsholde Firma for ethvert tab som Firma måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Firma måtte afholde som følge af, at Produkt oprettet på Firmas tjenester viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

 1. Firmas ansvar

Firma er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på vores platforme. Vi påtager os ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som du køber ved brug af vores platforme. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af indholdet eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til vores ydelser eller all4u-horses.dk. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt – i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt vi bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 1.000,-.

 1. Personlige oplysninger

Ved at benytte hjemmesider med ydelser, der tilbydes af Firma, indvilger du i, at Firma (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union som nærmere beskrevet i vores privatlivs-og-cookiepolitik. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode kontakt om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

 1. Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af Hjemmeside, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Firmas ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

 1. Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på Hjemmeside, udgør hele aftalen mellem Firma og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af Firma har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt Firma ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom. Dine meddelelser skal sendes til all4u.horses@gmail.com